Reglement

1. Het uitvaartgilde lid is 100% onafhankelijk in zijn functioneren als uitvaartondernemer. Hij is gehouden de wensen van de overledene c.q. nabestaande(n) of opdrachtgever uit te voeren binnen de grenzen van de wet en binnen de grenzen die maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Dit wil niet zeggen dat de ondernemer niet vernieuwend bezig mag zijn

2. Het uitvaartgilde lid onderscheidt zich door een persoonlijke stijl van handelen, gevoel voor stijl en een flexibele instelling.

3. Het uitvaartgilde lid stelt zich op als een 100% onafhankelijk en betrouwbaar adviseur, fungeert voor nabestaanden als informatiebron en verwijst zo nodig naar andere deskundige instanties. Indien nodig durft hij in dit kader ook zelf het initiatief te nemen.

4. Het uitvaartgilde lid beschikt over een professioneel geweten, gebaseerd op een loyale omgang met familie en nabestaanden, alsmede een oprecht respect voor elke godsdienst en overtuiging. De plaatselijke zeden en normen waar de familie c.q. nabestaanden zich aan wensen te conformeren zullen door hem worden gerespecteerd.

5.Het uitvaartgilde lid zal flexibel zijn in het maken van bezoekafspraken, waarbij hij zich inzet om aan de wensen van de familie/nabestaande(n) tegemoet te komen.

6. Het uitvaartgilde lid erkent dat elke opdrachtgever recht heeft op tijdige, juiste en duidelijke informatie over de te verwachten kosten van de uitvaart. Van de uitvaartondernemer en/of zijn personeel wordt verwacht dat hij/zij de opdrachtgever volledig en objectief informeert en adviseert.

7. Het uitvaartgilde lid zal bij elke regeling een opnameformulier of opdrachtbevestiging gebruiken, waarin op overzichtelijke en duidelijke wijze de afspraken rond de uitvaart worden vastgelegd en waarin een duidelijke begroting is opgenomen.

8. Het uitvaartgilde lid draagt zorg voor een respectvolle verzorging van de uitvaart, waarbij hij zich laat leiden door betrouwbaarheid en integriteit in de uitvoering van zijn taken. Deze betrouwbaarheid en integriteit zal hij ook opleggen aan het personeel dat bij de uitvaart is betrokken.

9. Het uitvaartgilde lid heeft een onaantastbaar respect voor geheimhouding en zal met alle gegevens met betrekking tot de overledene, familie, nabestaanden of opdrachtgever respectvol en terughoudend omgaan en het in hem gestelde vertrouwen nooit misbruiken of in handen stellen van onbevoegden.

10. Het uitvaartgilde lid staat open voor behoefte van familie, nabestaande(n) of opdrachtgever, zowel in de informatiefase als bij de uitvoering en in de nazorgfase. Hij zal de opdrachtgever van de nodige informatie voorzien en deze met raad en daad bijstaan.

11. Het uitvaartgilde lid en/of zijn personeel zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week persoonlijk beschikbaar c.q. bereikbaar voor het regelen van een uitvaart.

12. Het uitvaartgilde lid is, in geval van een overlijden, zo snel mogelijk ter plaatse. Dit is in elk geval binnen een zodanig tijdsbestek dat als redelijk en billijk moet worden geoordeeld, onder de gegeven omstandigheden (streeftijd ca. 2 uur). Hij zal in elk geval met de nabestaanden en/of opdrachtgever het tijdstip van het regelen van de uitvaart bespreken.

13. Het uitvaartgilde lid streeft ernaar dat de begeleiding van de uitvaart en de nabestaande(n), zoveel mogelijk gebeurt door dezelfde persoon. Hij stemt zijn planning af op dit belangrijke uitgangspunt. Blijkt de begeleiding desondanks overgenomen te moeten worden door een ander (bijvoorbeeld door ziekte of vakantie) , dan ziet het uitvaartgilde lid toe op een zorgvuldige overdracht, waarbij ook de familie, nabestaande(n) en/of opdrachtgever duidelijk over de verandering worden geïnformeerd.

14. Het uitvaartgilde lid toont zich in al zijn gedragingen niet alleen een loyaal en collegiaal lid van het Uitvaartgilde, maar zal zich in de relatie met collega-ondernemers -ook als de ondernemer is aangesloten is bij Uitvaartgilde - zowel nationaal als internationaal - als een goede en behulpzame collega opstellen overeenkomstig de Uitvaartgilde normen.

15. Het uitvaartgilde lid zal zijn publiciteit en zijn reclame-uitingen op ethisch verantwoorde wijze eerlijk en correct presenteren.

16. Het uitvaartgilde lid zal deposito's op een verantwoorde manier beheren en deze nooit aan enig (bedrijf-)risico bloot stellen. Het uitvaartgilde lid zal in ieder geval handelen binnen de wettelijke kaders en mogelijkheden.

17. Het uitvaartgilde lid zal zijn kennis op een hoger niveau brengen door (zelf-) studie.

18. Het onafhankelijk ondernemerschap van het uitvaartgilde lid brengt mee dat centraal staat, dat de opdrachtgever volledige vrije keuze van uitvaartondernemer heeft en dat die vrije keuze niet beperkt wordt door aan cliënten bij het verlenen van de opdracht onbekende inhoudingen, achteraf op verzekeringsuitkeringen of anderszins in mindering te brengen. Hij eerbiedigt de rechten die bestaan op basis van gesloten overeenkomsten.

19. Het uitvaartgilde lid zal deze gedragscode strikt naleven, zomede alle wetten, besluiten en regels het beroep betreffende, zowel nationaal en internationaal

20. Leden van het Uitvaartgilde hebben het recht om zich Gildemeester te noemen.

21. Het uitvaartgilde lid beschouwt deze gedragscode als uitgangspunt en richtlijn bij de uitoefening van zijn beroep. Het uitvaartgilde lid , als (rechts-)persoon, alsmede zijn/haar eigenaren accepteren en houden zich aan deze gedragscode, hetgeen blijkt uit het lidmaatschap van het Uitvaartgilde.